Galerija likovnih umjetnosti, Osijek

i Društvo arhitekata grada Osijeka kao organizator / provoditelj Natječaja pozivaju Vas na otvorenje Izložbe natječajnih radova na javnom, otvorenom, projektnom u jednom stupnju, anonimnom natječaju za idejno arhitektonsko rješenje kompleksa “Sunčana vrata”  u blok centru II u Osijeku

ponedjeljak, 27. lipnja 2011. godine u 19 sati u Galeriji Likovnih umjetnosti, Europske avenije 9 u Osijeku

Izložba je otvorena do 3. srpnja 2011. godine.

 

IDEJNO ARHITEKTONSKO RJEšENJE

KOMPLEKSA “SUNčANA VRATA”

U BLOK CENTRU II

U OSIJEKU


registracijski broj Natječaja: 113-10-OS-A


RASPISIVATELJ NATJEčAJA:  „GRADNJA“ d.o.o. Osijek
 
PROVODITELJ NATJEčAJA:    DRUšTVO ARHITEKATA 
                                                    GRADA OSIJEKA (DAO)

ROKOVI:
POčETAK NATJEčAJA:    17. siječnja 2011. godine
ROK ZA POSTAVLJANJE PITANJA:      14. veljače  2011. godine
ROK ZA PREDAJU RADOVA:                   2. svibnja 2011. godine


NAGRADE (u neto iznosu):
I. NAGRADA:               110.000,00 kn
II. NAGRADA:               80.000,00 kn
III. NAGRADA:                       50.000,00 kn

 

OCJENJIVAčKI SUD NATJEčAJA:

1.  Miroslav Pavlinić, dipl.ing.arh. - predstavnik DAO    
                                                       Predsjednik Ocjenjivačkog suda                                   
2.  Berislav šmit, dipl. oecc.         -  predstavnik „Gradnje“ d.o.o.
3.  Zvonimir Pleša, ing.arh.           -  predstavnik „Gradnje“ d.o.o.
4.  Danijela Lovoković, dipl.ing.arh.     -  predstavnik DAO
5.  Ranko Radunović, dipl.ing.arh.       -  predstavnik DAO
-  zamjenik člana:  
   Josip špoljarić, dipl.ing.građ.          -  predstavnik „Gradnje“ d.o.o.
-  tehnička komisija:
   Ivana Miličević, ing.arh. i Marsela Katić, arh.teh.
-  tajnica Natječaja:
   Željka Jurković, dipl.ing.arh., predstavnik DAO


UVOD

Grad Osijek nastao je spajanjem tri cjeline (Gornjeg i Donjeg grada te Tvrđe) i od tada se razvija kao jedinstvena urbana cjelina sa središtem u Gornjem gradu. Put od željezničkog i autobusnog kolodvora prema glavnom gradskom trgu vodi preko parka Zrinjevac i Blok Centra II, tj. vodi i preko zone zahvata Natječaja, TJ. Sunčane ulice. Povijesna Sunčana ulica uređena je pješačka zona u kojoj se postepeno supstituira dotrajali postojeći uglavnom prizemni građevinski fond. Na južnom ulazu u Sunčanu ulicu dva su neizgrađena građevinska zemljišta koja su predmet Natječaja.

Osječka tvrtka „Gradnja“ d.o.o. uspješna je građevinska tvrtka koja želi unutar granice zahvata stvoriti novu urbanističku i arhitektonsku vrijednost. Smatrajući ovaj prostor izuzetno atraktivnim i važnim za budući razvoj gradskog središta, Raspisivač Natječaja „Gradnja“ d.o.o. iz Osijeka želi ovim Natječajem dobiti jedinstveno rješenje koje će postati sastavni dio urbane slike i gradskih vertikala Osijeka početkom 21. stoljeća.


SVRHA I CILJ NATJEčAJA

Svrha i cilj Natječaja je dobivanje najboljeg idejnog arhitektonskog rješenja novog poslovno-stambenog kompleksa radnog naziva „SUNčANA VRATA“ i najboljeg parternog rješenja okolnih površina. Novi poslovno-stambeni kompleks „SUNčANA VRATA“ treba biti atraktivno oblikovan uz kvalitetan ukupni prostorni i funkcionalni koncept te originalan arhitektonski izraz. Na osnovi rješenja koje se ocijeni kao najbolje, izradit će se svi potrebni projekti za izgradnju „SUNčANIH VRATA“ i uređenje lokacije.

Želja investitora je da „SUNčANA VRATA“ postanu jedinstven i prepoznatljiv projekt na području Osijeka i šire okolice koji bi obuhvatio atraktivne trgovačke i poslovne sadržaje te stanovanje u središtu grada Osijeka.

PROSTOR OBUHVAćEN NATJEčAJEM I STUPANJ RAZRADE

Prostor obuhvaćen Natječajem iznosi ukupno 3.326 m2. Na katastarskim česticama u vlasništvu „Gradnje“ d.o.o. planira se gradnja poslovno-stambenog kompleksa „SUNčANA VRATA“. Na katastarskim česticama u vlasništvu Grada Osijeka planira se parterno uređenje. Katastarske čestice u vlasništvu „Gradnje“ d.o.o. čine dva zemljišta na istočnom i zapadnom uglu križanja Sunčane i Gundulićeve ulice. Istočni dio čine čestice 5347/1 i 5347/2, a zapadni dio čini čestica 5351/1. Budući se između ova dva zemljišta nalazi pješačka Sunčana ulica predviđeno je njihovo podzemno spajanje na način formiraja jedinstvene podzemne garaže i  nadzemno spajanje na način formiranja spojnog mosta iznad javnog       prostora Sunčane ulice.

 

PROGRAMSKI ZADACI

OBLIKOVNI  ZAHTJEVI
Očekuje se da novoplanirani kompleks „SUNčANA VRATA“ postane vrijedan oblikovni doživljaj prepoznatljiv u slici grada. Kompleks „SUNčANA VRATA“ i obodni parter (predprostor, plato) treba oblikovati i projektirati na način da odražava vrijeme svog nastanka, kako u korištenju suvremenih konstrukcijskih i instalaterskih tehnologija, tako i u odnosu na izražene ekološke zahtjeve. Za uspjeh i atraktivnost „SUNčANIH VRATA“ neophodno je pažljivo projektiranje vanjskog i unutarnjeg prostora. Kompleks „SUNčANA VRATA“ treba imati atraktivnu i dnevnu i noćnu sliku.
Predviđeno je da se Idejnim rješenjem postigne vertikalna razigranost: predvidiva maksimalna visina pojedinih naglašenih dijelova kompleksa je P+9, a ostali dijelovi volumena mogu biti niži. Predviđena je maksimalna izgrađenost parcela 100%, uz mogućnost podzemnog spajanja (etaže garaže) i nadzemnog spajanja (spojni element – „most“).

FUNKCIONALNI ZAHTJEVI
Predviđa se sljedeća namjena kompleksa „Sunčana vrata“ po etažama:
- P-1 i P-2: u predvidivo dvije razine podzemne etaže garaža potrebno je osigurati: parkirališna mjesta, komunikacijski prostori, rampe i sl.,
- P i Galerija prizemlja: lokali – komercijalni prostori bez utvrđene namjene različitih veličina (trgovina, ugostiteljstvo), komunikacije, sanitarni prostori i sl.
- 1., 2., 3. i 4. kat: uredi različitih veličina, od jednoprostornih do manjih zasebnih ureda, zajedničke sanitarije, komunikacije i sl.
- 5., 6., 7., 8. i 9. kat: stanovi različitih veličina (na zadnjoj etaži moguće je predvidjeti panoramski restoran ili sl.) komunikacije i sl.
Ukupna predvidiva netto površina poslovno-stambenog kompleksa je cca 23.800 m2 i cca 26.500 m2 brutto.

PROMETNI ZAHTJEVI
Promet u mirovanju locirati predvidivo u dvije podzemne etaže garaže. Pristup u garažu predviđa se iz dvotračne ulazne ulice u Blok centar II. Silazna rampa u garažu treba biti predviđena na vlastitoj parceli investitora.

EKONOMSKI ZAHTJEVI
Prilikom projektiranja treba voditi računa o troškovima budućeg korištenja glavnih i servisnih sadržaja kompleksa „SUNčANA VRATA“. Sukladno tome, prilikom projektiranja treba težiti da je odnos netto/brutto površine što manji. Ekonomski pokazatelji ističu se kako bi natjecateji pri projektiranju vodili računa o racionalnosti projektiranih površina i volumena te predviđene konstrukcije i upotrebljenih materijala.

KONSTRUKTIVNI ZAHTJEVI
Konstrukciju „SUNčANIH VRATA“ potrebno je prilagoditi iskustvu i tehnologiji kojom raspolaže investitor (vlastita tvornica betona kapaciteta 140 m3/sat, vlastita tvornica armature, autopumpe za beton dohvata do 42 m, proizvodnja AB montažnih konstrukcija, proizvodnja AB montažnih fasadnih panela, IMS tehnologija građenja i dr.).

REZULTATI NATJEčAJA
Ocijenjivala su se 23 pristigla natječajna rada. Ocjenjivački sud žirirao je natječajne radove 13., 14., 15. i 16. svibnja 2011. godine u prostorijama „Gradnje“ d.o.o. iz Osijeka, Ribarska 1. Ocjenjivački sud potvrdio je kriterije za ocjenjivanje natječajnih radova koji su utvrđeni u Uvjetima Natječaja, a to su:
1.kvaliteta cjelokupnog urbanističko - arhitektonskog rješenja,
2.odnos novoplanirane izgradnje „SUNčANIH VRATA“, prema okolnim postojećim građevinama na lokaciji i doprinos nove izgradnje u ukupnoj slici grada,
3.originalnost arhitektonskog izraza  (vanjskog i unutrašnjeg prostora),
4.funkcionalnost, racionalnost i ekonomičnost predloženog rješenja ,
5.funkcionalnost i kvaliteta prometnog rješenja, originalnost i atraktivnost okolnog parternog uređenja,
6.uputreba IMS konstruktivnog montažnog sustava,
6.etapnost izgradnje,
7.ekološka komponenta projekta, upotrebljeni materijali.

Nakon četverodnevnog zasjedanja jednoglasno je donešena slijedeća

ODLUKA

I. NAGRADA U NETO IZNOSU 110.000,00 KN
dodjeljuje se radu pod šifrom „12“
– Autori: Jelenić Zoran, dipl.ing.arh. , Branimir Kljajić, dipl.ing.arh.

II. NAGRADA U NETO IZNOSU 80.000,00 KN
dodjeljuje se radu pod šifrom „19“
– Autori: Studio BF d.o.o.
Zoran Boševski, dipl.ing.arh.
Boris Fiolić, dipl.ing.arh.
Marko Vitković, dipl.ing.arh.
Ana Mikelić, dipl.ing.arh.
prostorni prikazi: Janko Velnić, dipl.ing.arh.

III. NAGRADA U NETO IZNOSU 50.000,00 KN
dodjeljuje se radu pod šifrom „16“
– Autori: RBP ARHITEKTI d.o.o.
Rajka Bunjevac, dipl.ing.arh., Boris Petrović, dipl.ing.arh.
I. NAGRADA U NETO IZNOSU 110.000,00 KN
rad pod šifrom „12“
Autori: Jelenić Zoran, dipl.ing.arh.
Branimir Kljajić, dipl.ing.arh.


IZ OBRAZLOŽENJA OCJENJIVAčKOG SUDA

Rad se ističe svojim originalnim konceptom koji se temelji na stavu Autora da se u nasljeđenom heterogenom urbanom okruženju treba čitav kompleks rastočiti u niz zasebnih zgrada, koje će se i u arhitektonsko-oblikovnom smislu tretirati zasebno.
Iz pojedinih vizura predloženo rješenje sliči skupini različitih volumena nastalih u kratkom vremenskom periodu i od različitih autora, a iz drugih vizura se osjeća čvrsta fizička veza svih komponenata, tj. sve skupa djeluje kao promišljena cjelina. Cijeli kompleks sadržava tri zgrade koje se dodatno razlažu na nekoliko volumena različite visine, materijala i oblikovanja; ukupno 8 volumena.
U funkcionalnom smislu Autor je različito tretirao prostore po namjeni vodeći računa da zadovolji kriterije oblikovne posebnosti pojedinog volumena. Pri tome je razdvoio funkcioniranje poslovnih i stambenih sadržaja i njihove komunikacije. Tražena etapnost realizacije kompleksa je postignuta, što je bitno za provodivost cijelog zahvata.
Stanovi su smješteni u nekim zgradama već u 3. katu i protežu se sve do 8. kata. Dobro su organizirani i svaki stan u pravilu ima lođu.
Konstrukcija kompleksa je koncipirana u dva sustava: u podzemnim etažama je klasična AB konstrukcija, dok  je za nadzemne etaže predviđena konstrukcija u IMS sustavu. Mostovi i istaci predviđeni su u čeličnoj konstrukciji.
U daljnjoj razradi natječajnog rada potrebno je preispitati mogućnost povećanja broja etaža unutar zone zahvata, kako bi se povećala bruto površina. Također, u tom slučaju potrebno je povećati broj potrebnih parkirališnih mjesta, a sugerira se preispitati mogućnost formiranja podzemne garaže i ispred trga u južnom dijelu, što bi smanjilo dubinu iskopa. Za ovo je potreban dogovor s Gradom Osijekom vezano uz rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.
Ovaj rad se posebno ističe oblikovnim konceptom koji razbijanjem svih sadržaja u pojedinačne volumene ostvaruje pozitivan dojam i učinak u odnosu na postojeću izgradnju u neposrednom okolišu. Autor ne prihvaća monumentalnost u odnosu na definirani zadatak u nazivu "Sunčana vrata" što ga posebno ističe u odnosu na druge radove. Posebna je kvaliteta rada što će se moguća izgradnja izvan zone obuhvata natječaja moći bez ikakvih problema vrlo lako nastaviti i uklopiti u rješenje po ovom radu. Rad je u najvećoj mjeri zadovoljio postavljene kriterije vrednovanja. Ocjenjivački sud smatra da se radi o posebnom radu koji daje originalno rješenje za natječajni zadatak i koji se zbog toga konceptualno bitno razlikuje od ostalnih radova.

II. NAGRADA U NETO IZNOSU 80.000,00 KN
rad pod šifrom „19“
Autori: Studio BF d.o.o.
         Zoran Boševski, dipl.ing.arh.
         Boris Fiolić, dipl.ing.arh.
              Marko Vitković, dipl.ing.arh.
              Ana Mikelić, dipl.ing.arh.
              prostorni prikazi: Janko Velnić, dipl.ing.arh.


IZ OBRAZLOŽENJA OCJENJIVAčKOG SUDA

Iako Autor nije opširno tekstualno elaborirao koncept svoga rada, iz priloženih dijagrama i predloženog rješenja vidljivo je da se osnovni koncept rješenja temelji na oblikovanju dva jaka volumena visine P+9 koji definiraju ulaz u Sunčanu ulicu, te na manjim volumenima visine P+4 koji su prelazni objekti prema zatečenoj arhitekturi na lokaciji. Oblik glavnih volumena proizlazi iz geometrije parcela, iz dozvoljenih visina izgradnje ali i nastojanja da se oblikuju gabariti koji će dominirati u slici ovog dijela grada. Rješenjem raščlanjenja zgrada u prizemlju proširuje se Sunčana ulica na pasaže i uvučena prizemlja te se s natkrivenom staklenom nadstrešnicom između dvije visoke zgrade oblikuje diskretan natkriveni trg. Pozicioniranje ukupnih masa, njihovo raščlanjenje u prizemlju te parterno rješenje ocjenjuje se vrlo uspješnim.
Autor nije predvidio galeriju, nego je dio trgovačkog prostora i caffe bar spustio u etažu -1, što nije ocjenjeno uspješnim. S tim je u vezi i predviđanje eskalatora za etažu -1, što broj kupaca koji bi zalazili u te sadržaje sigurno ne bi opravdao. Općenito: spuštanje trgovačkih ili ugostiteljskih sadržaja na etažu -1 nije prihvatljivo: prizemna etaža s galerijom daju dovoljno površine za organizaciju lokala.
Poslovne etaže funkcionalno su vrlo kvalitetne. Stambene etaže i stanovi također su riješeni uspješno, komunikacijski prostori su s otvorima u stropovima i krovnim osvjetljenjima, čime se osigurava minimalna osvjetljenost unutrašnjih komunikacija. Osnovna konstrukcija je u predviđena kao armiranobetonski skelet u rasteru 8x8 m; u stambenom dijelu je moguće primjeniti IMS tehnologiju.
Pročelja su uspješno oblikovana sistemom i rasporedom otvora, kod čega se osjećaju poslovne etaže s većom dimezijom otvora i stambene etaže, s manjom površinom otvora (odnosno većom površinom zidova). Primjenom lođa dobivena je potrebna raščlamba i raznovrsnost. Dominirajuću smeđu boju aluminijskih panela na pročelju moguće je još preispitati.
Vrijednost rada je u jasnom konceptu, u prijelaznim, manjim volumenima novog kompleksa prema zatečenoj, niskoj izgradnji na susjednim parcelama, na kvalitetno riješenom prizemlju te uspješnom oblikovanju u cjelini i u detaljima.


III. NAGRADA U NETO IZNOSU 50.000,00 KN
rad pod šifrom „16“
Autori: RBP ARHITEKTI d.o.o.
         Rajka Bunjevac, dipl.ing.arh.
         Boris Petrović, dipl.ing.arh.


IZ OBRAZLOŽENJA OCJENJIVAčKOG SUDA

Očuvanjem pozitivnih karakterisitka povijesne situacije te primjenom navedene situacije na zadanu lokaciju nastoji se donijeti urbanu kvalitetu životu unutar kuće i u neposrednom okolišu. Urbanistički koncept se temelji na korištenju bloka kao referentne matrice koja se transformira u novom urbanom kontekstu. Autor s jedne strane nastoji ispuniti programski zadatak do maksimalnih optimalnih granica, a s druge strane očuvati ideju „zelene nutrine bloka“ na način da se kvaliteta dnevnog boravka na otvorenom sačuva na zelenim krovovima i terasama te u krovnoj etaži koja obuhvaća obje strane parcele i most koji ih povezuje.
Kompleks se sastoji od dva glavna volumena koji se smještaju paralelno sa Sunčanom ulicom, dok se niži dijelovi uvlače istočno odnosno zapadno od glavnih volumena. Time se naglašava akcent „Sunčanih vrata“ sa širokim južnim proširenjem na spoju s Gundulićevom ulicom. Osim na krovu volumeni se nadzemno diskretno spajaju mostovima na nivou galerije.
Parterno oblikovanje se postiže različitim popločenjem, zelenilom i urbanom opremom i ocjenjuje se uspješnim
Zgrada je u vanjskom izričaju oblikovana na način da svaka funkcionalna grupa ima zasebno oblikovno rješenje, što se ocjenjuje kvalitetnim pristupom. Ocjenjivački sud smatra rad vrlo kvalitetnim te funkcionalno i oblikovno dobro riješenim. Autor je vodio računa o urbanističkim ograničenjima. Ulazi u stambeni i uredski dio su dosljedno odvojeni. Uredski dio je kvalitetno i fleksibilno tlocrtno organiziran. Velika pažnja je posvećena stanovima koji su kvalitetno prostorno rješeni, a dodatnu kvalitetu im daju otvoreni prostori koje ima svaki stan. Autor je vodio računa i o kvalitetnim pristupima tako da su formirane 4 stambene vertikale čime su izbjegnuti dugački neosvjetljeni hodnici.
Rad ima nekoliko nedostataka kao što je smještaj ulaza i vertikala za poslovne prostore na najatraktivnijem južnom dijelu pročelja, kao i pozicija galerije koja je po prikazanom na nacrtima zapravo samostalna etaža (1. kat) što bi u konačnici značilo da se jedna etaža mora ukinuti. Osim toga upitna je održivost koncepta krovnog vrta u kontinentalnim klimatskim uvjetima, iako je kao ideja prihvatljiv.
Navedeni nedostaci bi se mogli lako otkloniti i rad usprkos njima predstavlja vrlo kvalitan urbanističko-arhitektonsko doprinos rješavanju natječajnog zadatka. Potrebno je naglasiti da je rad specifičan po inzistiranju na kvaliteti prostora i upotrebljenih materijala što možda poskupljuje izvedbu, ali je usprkos tome uspio postići vrlo veliku iskoristivost prostora s jedne strane, a s druge stvoriti atraktivne prostore koji bi lako našli kupca.


OSTALI SUDIONICI NATJEčAJA


RAD POD šIFROM „01“ – rangiran na 6. mjesto
AUTORI:  Lea Pelivan, Zagreb
 Toma Plejić, Zagreb

RAD POD šIFROM „02“
AUTORI:  Hrvoje Vrsalović, dipl.ing.arh.
                 Kaja Ivković, dipl.ing.arh.
                 Milivoj Cota, dipl.ing.arh.
  suradnik, izrada vizualizacije: Lučano Dešković, aps.arh.

RAD POD šIFROM „03“
AUTORI:  Branimir Mutnjaković, Osijek
                 Bruno Zanze
                 Željka Mutnjaković-Prebeg

RAD POD šIFROM „04“
AUTORI:  URBANE TEHNIKE d.o.o., Zagreb
                 Hrvoje Bakran, d.i.a.
                 Zdravko Krajić, d.i.a.
  Ljiljana Gaži, d.i.a.
  Dunja Naerlović, stud.arh.
  suradnja: Morana Manger, d.i.a.

RAD POD šIFROM „05“
AUTORI:  Martina Gudac, dipl.ing.arh., Bakarac
                 Elena Poropat, dipl.ing.arh. Ms arch.
                 Javier Santamaria Galdon
  Manauel Pascual Garcia
  Esteban Fuertes
  suradnici: Alberto Rey Ruiz, Luis de Prada Hervás, Anna Bounno, Maria Carmona, Natalia Matesanz

RAD POD šIFROM „07“
AUTORI:  Sandra Artuković, Zagreb
                 Božidar Banović


RAD POD šIFROM „08“ – rangiran na 5. mjesto
AUTORI:  PROARH TRI d.o.o., Zagreb
 Davor Mateković
 Tomislav Stojan
 Jadranko Kereković
 Mirna Malez
 Damir Divković
 Tatjana Cafuk
 prostorni prikaz: Josip Galić, Branko Galić

RAD POD šIFROM „09“
AUTORI:  Iva šimić, dipl.ing.arh., Zagreb
                 Stipe šešelja, stud.arh., Zadar

RAD POD šIFROM „10“
AUTORI:  Lucijan Ilijević, dipl.ing.arh., Daruvar
                 suradnik: Mladen Ilijević, dipl.ing.arh.
                  
RAD POD šIFROM „11“
AUTORI:  Andrija Mutnjaković, dipl.ing.arh.
                 kompjutorska obrada i vizualizacija: Ivan Zidar, informatičar; Hrvoje Zidar, aps.arh.

RAD POD šIFROM „13“
AUTORI:  Olja Ivanović, stud.arh.
                 Uršula Juvan, stud.arh.
           Martina Kapuđija, stud.arh.
                      Ante Katić, stud.arh.
  Dubravka Ilić, d.i.a.

RAD POD šIFROM „14“ – rangiran na 4. mjesto
AUTORI:  Anton Krluk, mag.ing.arch., Zagreb
 Danko Vojnović, mag.ing.arch., Zagreb

RAD POD šIFROM „15“
AUTORI:  autor ne pristaje na objavu imena, ako rad nije nagrađen

RAD POD šIFROM „17“
AUTORI:  Studio URBANA d.o.o. i Arhitektonski ured ZID d.o.o. Zagreb
                 Vladimir Kasun, d.i.a.
                 Damir Novoselec, d.i.a.
  Davor Plavšić, d.i.a.
  3D prikaz: Josip Miklec, stud.arh.

RAD POD šIFROM „18“ – rangiran na 7. mjesto
AUTORI:  Marin Binički, Zagreb
 Siniša Blaženka, Zagreb

RAD POD šIFROM „20“
AUTORI:  Krešimir Zmijanović, d.i.a.
                 Andrea Barac, d.i.a.

RAD POD šIFROM „21“
AUTORI:  G.D. –ARH d.o.o., Zagreb
                 Dario Gabrić, dipl.ing.arh.
                 Tin Sven Franić, dipl.ing.arh.
  3D vizualizacija: Zvonimir Pavković, dipl.ing.arh.,
  Emil Moguš, dipl.ing.arh.


RAD POD šIFROM „22“
AUTORI:  Nikola Ivanac, d.i.a.
                 Pero češkić, d.i.a.
                 Stipe Filipović, aps.arh.
  suradnici (3D): Jurica Barišić, d.i.a., Saša Perušić, aps.arh.

RAD POD šIFROM „23“
AUTORI:  Projekting d.o.o., Zagreb
                 Krešimir Klepo, d.i.a.
                 Krešimir šuto, d.i.a.

RAD POD šIFROM „24“
AUTORI:  ARHITEKTURA CZEISBERGER KOSIER d.o.o., Zagreb
                 Alan Czeisberger, ovl. arhitekt
                 Ivana Kosier  Czeisberger, ovl. arhitektica
  automatski parkirni sustavi: Darko Leskovar, univ.dipl.inž.arh.,       
                                       NAGRA d.o.o. Maribor

 

 

Popularni sadržaji

muih-blok-footer

 

Muzejska udruga Istočne Hrvatske svoje korijene pronalazi u godini 1951., kada je osnovana Slavonskoj podružnica Društva službenika i suradnika muzeja, galerija i konzervatorskih zavoda Museion u NR Hrvatskoj.

Sjedište Udruge:

Muzej Slavonije
Trg Sv. Trojstva 6
31 000 Osijek

tel: +385 31 250 731